Zawiadomienie o Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PKSN - Aktualizacja

25 kwietnia 2019

Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, na podstawie podjętej uchwały zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 maja 2019 r. we Wrocławiu, w Sali Prasowej Stadionu Wrocław (al. Śląska 1, 54-118 Wrocław) o godzinie 14:00 w pierwszym terminie albo o godzinie 14:15 w drugim terminie.  

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów działać będzie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe materiały dotyczące Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione członkom co na najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia, zgodnie z §27 ust. 4 Statutu PKSN.

Zgodnie z §24 Statutu PKSN, w Walnym Zgromadzeniu udział weźmie:

 1. po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
 2. po 1 delegacie każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich, które nie były objęte programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
 3. po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które jednocześnie organizują współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
 4. Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym;
 5. członkowie honorowi – z głosem doradczym;
 6. członkowie wspierający (w przypadku osób prawnych lub jednostek prawnych nieposiadających osobowości pranej – reprezentowani przez jednego delegata) – z głosem doradczym;
 7. zaproszeni goście - z głosem doradczym.

Zarząd Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich przypomina, że mandat delegata obowiązuje do dnia poprzedzającego zebranie się następnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa przez delegata innej osobie, w tym innemu delegatowi reprezentującemu daną organizację.

Biuro Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich pozostaje do dyspozycji w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących dokumentacji wymaganej dla wykazania upoważnienia do reprezentowania członka przez delegata, charakteru głosu przysługującego członkowi oraz liczby delegatów reprezentujących danego członka.

       

Załącznik:

 1. Projekt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PKSN (do pobrania)

 

AKTUALIZACJA!

Ponieważ pojawiają się pytania w zakresie wyboru delegata przez waszą organizację do udziału w Zjazdach Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, przedstawiamy krótką informację.

1. Informacja dotyczy wszystkich członków zwyczajnych PKSN, nie dotyczy członków wspierających ( członek wspierający ma głos doradczy, nie ma jednak głosu stanowiącego - zapraszamy wszystkich bez szczególnego prawnego umocowania ).

2. Członkowie zwyczajni PKSN wybierają swojego delegata ( a jeżeli byli na TWG 2017 - dwóch delegatów ) na okres 2017 - 2021.

3. Wybór delegatów następuje na podstawie waszych statutów. PKSN przy podpisywanej liście obecności delegata będzie prosił o okazanie załączonej do maila i podpisanej przez zarząd ( zgodnie ze sposobem reprezentacji ) informacji o wyborze delegata 2017-2021. Nie dotyczy to tych delegatów, którzy są jednocześnie prezesami organizacji członków PKSN i będą w Zjeździe uczestniczyć osobiście.

4. Jeżeli wybrany delegat nie może być na Zjeździe w dniu 26 maja osobiście, może upoważnić inna osobę ( pełnomocnictwo - drugi załącznik do tego maila ).

5. Teoretycznie może być i tak, że w przypadku członków zwyczajnych mających prawo do dwóch delegatów, przyjedzie jeden osobiście i zarazem będzie miał pełnomocnictwo od drugiego delegata - w ten sposób zachowując prawo do dwóch głosów.

Pliki do pobrania:

1) Delegat do PKSN

2) Delegat do PKSN - pełnomocnictwo

 

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Members

Polityka prywatności

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (zwany dalej także: PKSN), z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709559, e-mail: pksn@pksn.pl, tel. +48 71 780 40 80 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.pksn.pl .
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
  4. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: partnerzy, sponsorzy, organizacje członkowskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej pksn.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pksn.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach strony internetowej pksn.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej pksn.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej pksn.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
   Przeglądarka Opera
   Przeglądarka Firefox
   Przeglądarka Chrome
   Przeglądarka Internet Explorer
   Przeglądarka Safari
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.