Zawiadomienie o Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PKSN - Aktualizacja

25 kwietnia 2019

Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, na podstawie podjętej uchwały zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 maja 2019 r. we Wrocławiu, w Sali Prasowej Stadionu Wrocław (al. Śląska 1, 54-118 Wrocław) o godzinie 14:00 w pierwszym terminie albo o godzinie 14:15 w drugim terminie.  

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów działać będzie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe materiały dotyczące Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione członkom co na najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia, zgodnie z §27 ust. 4 Statutu PKSN.

Zgodnie z §24 Statutu PKSN, w Walnym Zgromadzeniu udział weźmie:

  1. po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
  2. po 1 delegacie każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich, które nie były objęte programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
  3. po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w sportach objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które jednocześnie organizują współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem ostatnich The World Games, mających miejsce w 2017 r. - każdy z głosem stanowiącym;
  4. Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym;
  5. członkowie honorowi – z głosem doradczym;
  6. członkowie wspierający (w przypadku osób prawnych lub jednostek prawnych nieposiadających osobowości pranej – reprezentowani przez jednego delegata) – z głosem doradczym;
  7. zaproszeni goście - z głosem doradczym.

Zarząd Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich przypomina, że mandat delegata obowiązuje do dnia poprzedzającego zebranie się następnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa przez delegata innej osobie, w tym innemu delegatowi reprezentującemu daną organizację.

Biuro Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich pozostaje do dyspozycji w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących dokumentacji wymaganej dla wykazania upoważnienia do reprezentowania członka przez delegata, charakteru głosu przysługującego członkowi oraz liczby delegatów reprezentujących danego członka.

       

Załącznik:

  1. Projekt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PKSN (do pobrania)

 

AKTUALIZACJA!

Ponieważ pojawiają się pytania w zakresie wyboru delegata przez waszą organizację do udziału w Zjazdach Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, przedstawiamy krótką informację.

1. Informacja dotyczy wszystkich członków zwyczajnych PKSN, nie dotyczy członków wspierających ( członek wspierający ma głos doradczy, nie ma jednak głosu stanowiącego - zapraszamy wszystkich bez szczególnego prawnego umocowania ).

2. Członkowie zwyczajni PKSN wybierają swojego delegata ( a jeżeli byli na TWG 2017 - dwóch delegatów ) na okres 2017 - 2021.

3. Wybór delegatów następuje na podstawie waszych statutów. PKSN przy podpisywanej liście obecności delegata będzie prosił o okazanie załączonej do maila i podpisanej przez zarząd ( zgodnie ze sposobem reprezentacji ) informacji o wyborze delegata 2017-2021. Nie dotyczy to tych delegatów, którzy są jednocześnie prezesami organizacji członków PKSN i będą w Zjeździe uczestniczyć osobiście.

4. Jeżeli wybrany delegat nie może być na Zjeździe w dniu 26 maja osobiście, może upoważnić inna osobę ( pełnomocnictwo - drugi załącznik do tego maila ).

5. Teoretycznie może być i tak, że w przypadku członków zwyczajnych mających prawo do dwóch delegatów, przyjedzie jeden osobiście i zarazem będzie miał pełnomocnictwo od drugiego delegata - w ten sposób zachowując prawo do dwóch głosów.

Pliki do pobrania:

1) Delegat do PKSN

2) Delegat do PKSN - pełnomocnictwo

 

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Members